За активностите кои се одвиваат можете да најдете повеќе информации:

>> Тука

                                  

Македонски

Српски


   

Младинска организација: "ТЕХНИКУС"

Изборно собрание

     На изборното собрание присуствуваа 53 делегати од прва,втора и трета година,професорот Слаѓан Станковиќ и членовите од нашата новинарска секција. Собранието го отвори професорот и ни даде насоки како на фер и демократски принцип да ја формираме ЛМО при нашето училиште ДСТУ "Наце Буѓони" Куманово, претходно читајќи го статутот на ЛМО. Имаше по 5 предлози за претседател, заменик претседател и секретар на ЛМО. Гласањето беше јавно, а изборот на претседателството беше поздравен со голем аплауз.

 

 

   
Се собравме 54 со професорот Воведниот збор на професорот На некого му се  спиеше Грбот на ТЕХНИКУС
           

Ми треба рамото твое

Да ви прочитам што ми прати Ѓорѓи Кушевски Десницата на ТЕХНИКУС Просторијата на кариерниот центар
   Сите права се задржани од авторот Design by:Далибор Арсовски