РЕАЛНА КОМПАНИЈА "ВИДИЈА"

Производите ВИДИЈА се комплет системи за производство на алуминиумска столарија. Во производниот асортиман се опфатени прозорци и врати со и без термоизолација, алуминиумски конструкции, портали, излози, прегради во вид на големи стаклени површини. Покрај асортиманот од ПВЦ и АЛУ столарија, реалната компанија во својот производствен асортиман има и производство на сите видови огради, школски клупи и столчиња. Покрај производство вршиме изработка и сервисирање на резервни делови во машинската работилница за сопствени потреби. Алуминиумската столарија сe изработува исклучиво по нарачка со авансно плаќање за репроматеријалот, а целосно исплаќање со самото монтирање на производите. Како најголема предност за нашата реална компанија е вклученоста на учениците во процесот на изработката на производниот асортиман со што се постигнува обучување на учениците, а исто така и пониска цена на финалниот производ.

Контакт О.С.Т.У."Наце Буѓони"

Улица: Бајрам Шабани бб Куманово

тел: 070/258-056; 031/414-332

e-mail: nacebudjoni@yahoo.comВидија Техникус