Во ОСТУ “Наце Буѓони”  Куманово се образуваат стручни кадри од :

Машинска струка
-Машински техничар- IV степен
-Машинско-енергетски техничар-  IV степен
-Машински механичар- III- степен
-Металостругар/Заварувач- III-  степен

Електротехничка струка
-Електротехничар-енергетичар
-Електротехничар за компјутерска техника и автоматика
-Електромеханичар-ГТЗ –III-степен
-Електроинсталатер и монтер –III- степен

Задравствена струка
-Медицинска сестра -IV- степен

Видија Техникус