Општинско Средно Техничко Училиште Наце Буѓони Куманово

Нашето училиште е воспитно-образновна установа во која наставата се изведува на македонски и албански наставен јазик во вкупно 57 паралелки, од кои 32 со настава на македонски наставен јазик и 25 со настава на албански наставен јазик.Во училиштето има вкупно 1660 ученици од кои 940 со настава на македонски наставен јазик и 720 ученици со настава на албански јазик. Во училиштето наставата се изведува со четиригодишно и тригодишно траење.
Контакти:

  • -О.С.Т.У. Наце Буѓони
  • -Улица: Бајрам Шабани бб
  • -1300 Куманово
  • -Телефон: +389 (31) 414-332
  • -Директор: Димитар Доцевски
  • -Телефон: 070/73-68-68
  • Координатор на СЕА проект:
  • Пом.Директор/проф. Слаѓан Станковиќ
  • Телефон: 070/258-369
Видија Техникус